Asiakasrekisteri ja tietosuojaseloste


Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679)
Laadittu: 3.1.2024

Rekisterinpitäjä
Kotatuli Oy

Sammalseläntie 1120, 97320 Marrasjärvi
Y-tunnus: 1550273-2

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Katja Kiuru

Osoite:  Sammalseläntie 1120, 97320 Marrasjärvi
Puhelin: 0440505174
Sähköposti: katja@p.kotatuli.fi

Rekisterin nimi
Kotatuli Oy asiakas -ja yksityisyydensuojarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  • Asiakastietojen ylläpito palvelujen toteuttamista, ajanvarausta ja laskutusta varten

Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla:

  • Henkilön nimi
  • Yritys/organisaatio
  • Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
  • Verkkoyhteyden IP-osoite
  • Mahdollisesti tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa
  • Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot
  • Muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. yhteydenottolomakkeella lähetetyistä viesteistä, majoituksen ajanvarauslomake, ohjelmapalvelujen varauslomake, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen luovuttaminen EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja luottamuksellisesti, ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).